Ile jest lasu i dlaczego -
Drukuj lub zapisz jako PDF

Analizując naszą leśną rzeczywistość musimy się skupić na obecnym obszarze Polski. Jej granice, powierzchnia a tym samym stan lasów nie mogą być porównywalne ze stanem z okresu II RP, czyli stanu w dniu 31 sierpnia 1939 roku. Dziś jest go (lasu) już niemal 30% kraju. Ale jednak to wciąż poniżej średniej lesistości w Europie.

W dołączonym diagramie umieszczone są dane z okresu II RP, tak jak wszystkie pozostałe – na podstawie Roczników GUS – począwszy od rocznika z 1947 roku.Lecz te dane (z okresu II RP) wzbudzają niepewność. Z pewnością jednak przybliżają obraz lasów w II RP. Spójrzcie na mapy lasów II RP z okresu lat 30-tych XX wieku. To zamierzchła historia, nie do odwrócenia.

W wyniku podziału łupów USA, Wielka Brytania i ZSRR „uporządkowały” Europę tak, jak dziś ją znamy. Choć szereg granic znika, lub pojawiają się nowe, to granice PRL/III RP wydają się stabilne, mimo prężenia muskułów ….

Pierwsze dane z okresu po II Wojnie Światowej wskazują na lesistość poniżej 20% a inne na nieco ponad 20%. Może to mieć związek z tzw. prostowaniem granicy wschodniej 1, a także z błędami w ewidencji gruntów w pierwszych latach po zakończonej wojnie (zmiany granic).

Dziś lesistość kraju zbliża się do 30%.
Lesistość z definicji to procent zajmowany przez lasy w całej powierzchni kraju. Jej zmiana wynika ze wzrostu powierzchni zajmowanej przez lasy kosztem innych użytków lub nieużytków. W okresie od 1945 roku lesistość naszego kraju wzrosła o ok. 8-9 procent powierzchni kraju. Zważywszy, że powierzchnia kraju wynosi około 312000 km2, oznacza to, że w tym okresie przybyło ok 24 tysięcy km2 lasu, co przeliczając na hektary daję liczbę: ok. 2.4 milionów hektarów.

Ten przyrost nie był dany z nieba.
To był plan, a jego mozolna realizacja dokonana została głównie w okresie do końca lat 70-tych XX wieku. W okresie 3 dekad istnienia PRL. Ogromny wysiłek zrujnowanego i odbudowującego się z ruiny powojennej ówczesnego państwa, i … ludzi. Leśników, żołnierzy LWP, dzieci i młodzieży szkolnej, członków kół łowieckich i pracowników wielu zakładów pracy. Mimo tego wysiłku, lesistość Polski wciąż odbiegała od średniej lesistości państw Europy.
Nie jest to może najważniejszy powód – to równanie do średniej europejskiej, szczególnie, że w różnych państwach różnie kwalifikuje się powierzchnie lasów. Oczywiście cel osiągnięcia średniej lesistości wzbudza powszechny aplauz i jest pobudzany medialnie. Lecz publiczność nie jest informowana na czym polega wysoka lesistość w takich państwach jak Szwecja, Finlandia czy Bułgaria. Ale o tym w innym miejscu.
Z całą pewnością duża powierzchnia lasów wzmacnia potencjał gospodarczy kraju i stan środowiska, stabilizuje klimat i warunki bytu człowieka. To dobrostan.

Polska okresu III RP podjęła się realizacji projektu zwiększenia lesistości kraju do średniej europejskiej – do 30% w roku 2020 oraz dalszego wzrostu do poziomu 33% do roku 2030 (KPZL)2.
III RP wystartowała z poziomu lesistości ponad 27%.

Zagrożenia
Ponieważ lesistość i jej wzrost nie daje takich dochodów dla elit politycznych i ich klik, szczególnie o charakterze spekulacyjnym, jak inne programy środowiskowe, więc już dziś wiadomo, że projekt podniesienia lesistości przez zalesienia okazuje się porażką. Ta porażka to wynik świadomych działań wszystkich rządów III RP i wszystkich uczestniczących w nich partii (UW, AWS, PiS, PO, PSL, SLD). Nie musimy czekać na osąd historii. Możemy to zdecydowanie już dziś wskazać i podkreślić.
Na to wszystko nakładają się kolejne autorytarne programy i pomysły mające uszcześliwiać Polaków. Szczególnie niebezpieczne jest zachowanie ostatniego rządu PiS wspieranego przez NSZZ Solidarność. Projekt Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz zgłoszenie przez Konrada Tomaszewskiego – Dyrektora Generalnego LP (podległego Ministrowi Środowiska Janowi Szyszko) zasilenia spółki KZN 3powierzchnią leśną 600 tysięcy ha lasów będących własnością Państwa i Polaków, i znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych. Zagraża to stabilności całej organizacji oraz zrujnowanie wysiłku ostatnich dziesięcioleci Państwa i jego mieszkańców czynionych na rzecz Lasów i środowiska przyrodniczego kraju. Lecz o tym w innym miejscu.

Bonus:

W tym czasie (1945-2017) pozyskano setki milionów metrów sześciennych drewna. Dla wielu te dwie informacje (przyrost lesistości oraz ogromna masa pozyskanego drewna i tym samym wyrąbanego lasu) mogą się wydawać sprzeczne. To wynik z postrzegania środowiska przyrodniczego jako elementu stałego, biernego. A przecież każdy obserwator przyrody, nawet ten mniej wykształcony wie, że przyroda nie jest elementem zastygłym w bezruchu. Trwa jej nieustanna przemiana i rozwój. Także działania ludzkie zwykle nie polegają tylko na bezczynnym patrzeniu. Człowiek wykorzystuje nieustający pochód przyrody, lasów. Wykorzystuje to dla swych celów od zawsze. Lasy wzrastają w czasie. Nie tylko w powierzchni. Możemy czerpać z tych skarbów, bez szkody dla zasobów leśnych kraju.
Jeśli czynimy to rozważnie.
Rozwaga nie polega na grabieniu zasobów. Nie polega też na ich marnotrawieniu.

1– Umowa o zmianie granic z 15 lutego 1951 https://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_o_zmianie_granic_z_15_lutego_1951
– to nie jedyna zmiana granicy – w mniejszej trochę skali dokonano arbitralnie przesunięcia granicy z Obwodem kaliningradzkim, tak, że siedziba dzisiejszego Nadleśnictwa Srokowo znalazła się poza terytorium Polski (https://gazetaolsztynska.pl/614140,Zatrzymali-sie-pod-Braniewem.html )
2– Krajowy Program Zwiększania Lesistości – brak informacji na stronie MŚ, zarówno o samym KPZL, jak i jego późniejszych modyfikacjach w związku z załamywaniem się jego realizacji
3Lasy nie wybudują mieszkania plus  (dodano kwiecień 2020)

Źródła:
Roczniki GUS (1947-2015)
Mapy lasów II RP – Polona.pl
Aktualna mapa lasów – DGLP
Dywersja czy tylko głupota DGLP
Na czym polega las – …

 

*

4 grudnia 2020 roku

Istnieją dane historyczne, wskazujące na to, jak ubogie były tereny Polski w lasy. Do jakiego zubożenia zostały doprowadzone te obszary.
W okresie 50 lat XIX wieku lesistość zmniejszyła się z 29% do ok 13%. Obszar nieistniejącego wówczas państwa polskiego stał się importerem surowca drzewnego.
Trzeba mieć świadomość, że wraz z rozwojem cywilizacyjnym zapotrzebowanie na drewno rośnie, a pozyskiwanie go w ramach planowej gospodarki leśnej nie zmniejsza powierzchni lasów i nie zmniejsza zasobów przyrodniczych.
Wszelkie działania polityczne w kierunku ograniczenia gospodarki leśnej (a takie trwają w Polsce od czasu transformacji ustrojowej, dziś także przy pomocy UE) są działaniami przeciwko Polsce, przeciwko jej mieszkańcom i ich dobrostanowi.

Leszek Pręcikowski - zestawienie
zestawienie dokonane przez Leszka Pręcikowskiego
Leszek Pręcikowski - zestawienie
zestawienie dotyczące lasów na terenie Polski

Dane pochodzą z opracowania Leszka Sławomira Pręcikowskiego: „Zarys przemian struktur administracyjnych w Lasach Państwowych (Rządowych) na obszarze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi w latach 1807 – 1939” Łodź 2008.

Porównanie granic i obszarów zajmowanych przez IIRP (do 1939) oraz IIIRP
To porównanie granic Polski z 1939 roku i z 2020 roku wskazuje jednoznacznie, że nie jest możliwa żadna prywatyzacja czy reprywatyzacja, że to co się dzieje (bez wyroków sadów powszechnych) lecz na mocy decyzji urzędniczych jest bezprawiem w kierunku zawłaszczania majątku wpólnego państwa i Polaków. Ewentualne roszczenia majątkowe należy przekierowywać do trójkąta: USA-Wlk.Brytania-Rosja (sygnatariuszy likwidacji IIRP i powstania PRL).

 

2 komentarze

 1. cyt” Szczególnie niebezpieczne jest zachowanie ostatniego rządu PiS wspieranego przez NSZZ Solidarność ” Co za hipokryzja!!!! Uprawiacie politykę i jątrzycie. ! Gdyby nie działania PiS i ich zwolenników to lasy państwowe byłby już rozsprzedane!! PiS zatrzymał prywatyzację lasów przez rządy Platformy Obywatelskiej!! Pod kościołami Radio Maryja zbierało podpisy w obronie Lasów Państwowych by nie doszło do prywatyzacji i sprzedaży tych lasów.zebrano ponad milion podpisów!! Dzięki tym działaniom Lasy państwowe istnieją nadal!! Gdyby nie PiS i jego wyborcy to lasów państwowych nie byłby i trwałaby regularna wycinka.

  • admin Odpowiedz

   Prawdopodobnie chodzi Panu o sprawę kontrybucji (w wysokości 1,5 mld zł na okres 2 lat) jaką narzucił LP Minister Finansoów Rostowski. Przekaz medialny, że idzie o prywatyzację lasów to manipulacja J. Szyszko i PiS, gdyż rzecz nie tyczyła prywatyzacji LP.
   Jedyny projekt prywatyzacji LP powstał w czasie rządów Buzka (Akcja Wyborcza „Solidarność”), w którym dominująca rolę odgrywał przwodniczący Solidarności M.Krzaklewski (Ministrem Środowiska był wówczas J.Szyszko, a LP są w strukturach MŚ). Projekt upadł w Sejmie dzięki sprzeciwowi SLD.
   Wycinka pojmowana w sposób potoczny jest oszustwem na gruncie Polski. W Polsce prowadzona jest planowa gospodarka leśna, gwarantująca ciągłość i trwałość lasów. Użytkuje się lasy w każdym wieku ze wzgledw hodowlanych, sanitarnych jak i użytkowania rębnego w określonym wieku zależnym do gatunku i siedliska. Te zasady są niezmienne od dziesiątków lat.
   O prywatyzacji w związku z roszczeniami żydowskimi mówili Komorowski, Tusk i L.Kaczyński.
   Nie interesuje mnie żadna opcja polityczna.Interesuje mnie wyłącznie kondycja Lasów oraz ich związek/lub dzis barak związku z gospodarką kraju. Lasy gospodarcze stanowią bowiem odnawialny zasób naturalny i marnotrawienie tego zasobu jest czynione przez wszystkie polikliki magdalenkowego zaprzaństwa, także przez PiS.
   Wytknąłem PiS, gdyż w okresie kampani wyborczej 2014/2015 obiecywał rozprawę z kornikiem w trzech puszczaskich nadleśnictwach, podczas gdy realnie uczynił „piękną katastrofę”. Takiej katastrofy nie uczyniła w Puszczy żadna inna opcja polityczna, takich zniszczeń nigdy nie dokonali też najeźdżcy i wrogowie Polski (Rosja Sowiecka, Niemcy).
   Nie zajmują nie medialne fałszywki.
   https://www.polskawlesie.pl/las/truchlo-puszczy-truchlo-nadlesnictwa-hajnowka-czyli-siedem-i-pol-miliona-powodow

Napisz komentarz

Font Resize
Contrast